Huvikooli õppetasu

Viimati uuendatud Kolmapäev, 24 Oktoober 2012

JUURU VALLAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Juuru, 28. juuni 2012 nr 60


Huvikooli rahastamisel õpilase poolt
kaetava osa määra, selle tasumisest
vabastamise ja soodustuste andmise kord


Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lg 3 p 2, § 22 lg 1 p 5 ja “Huvikooli seaduse” § 21 lg 3 ning E. Vilde nim. Juuru Gümnaasiumi põhimääruse § 9 lg 6 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtstatakse Juuru Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatava huvikooli õppetasu maksmise kord ning sätestatakse huvikoolis lapsevanema (eestkostja või hooldaja) poolt makstava õppetasu soodustuse andmise kord.

§ 2. Mõisted

(1) Huvikoolina käesoleva korra mõistes käsitletakse E. Vilde nim Juuru Gümnaasiumi koosseisus olevat huvikooli.

(2) Õppetasu käesoleva korra tähenduses on huvikooli õppekulude osaline katmine lapsevanema poolt vallavalitsuse määratud suuruses.

§ 3. Õppetasu arvestamine ja maksmine

(1) Lapsevanem (eestkostja või hooldaja) kinnitab õppetasu maksmise kohustust sisseastumisavaldust allkirjastades.

(2) Õppetasu arvestamiseks esitab huvikool vallavalitsuse raamatupidamisele õpilaste nimekirja kaks korda õppeaastas tähtajaga 10. oktoober ja 10. veebruar. Muudatustest õpilaste nimekirjas teatab huvikool igakuuliselt tähtajaga 10. kuupäev.

(3) Õppetasu makstakse lapsevanema (eestkostja või hooldaja) poolt vallavalitsuse väljastatud arve alusel arvel näidatud tähtajaks.

§ 4. Õppetasu maksmisest vabastamine

(1) Õppetasu maksmisest vabastamist on õigus taotleda Eesti Rahvastikuregistri andmetel Juuru vallas elukoha aadressi omavatel huvikooli õpilastel:
1) kes on toimetulekutoetust saavast perest, toimetulekutoetuse saamisele järgneval kuul;
2) kes on majanduslikult vähekindlustatud perest.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud lapsevanem (eestkostja või hooldaja) esitab vallavalitsusele vormikohase avalduse. Avalduse vormi kinnitab vallavalitsus.

(3) Õppetasust vabastamise või osalise vabastuse otsustab vallavalitsus arendus- ja kultuurispetsialisti ettepanekul.

(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud huvikooli õpilased võivad taotleda õppetasu maksmisest vabastamist huvikooli ühel erialal.

§ 5. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2012. a.

Margus Ruus
Volikogu aseesimees