Viimati uuendatud Esmaspäev, 28 Jaanuar 2013

Tänusõnad 

 • Kiitus kooli võistkonnale "Tähelepanu, Start!" võistlustel 3. koha saavutamise eest. Võiskonda kuulusid  1. kl Anelika Jõgi, Robert Tulk; 2. kl Eneli Veskimäe, Ragnar Ahlberg, Aleksander Sass Voznjuk; 3. kl Lisanna Kadarik, Karolina Kirbus, Karola Riis, Jürgen Treinberg, Sandro Reinvart, Egert Aarma; 4. kl Lisette Marie Räbovõitra, Kristin Maria Paiken, Andre Piiriste; 5. kl Riina Evardson, Kaisa Kornak, Juss Parek, Kristel Kuljus. Täname juhendajat õpetaja Anne Järvikut.
 • Kiitus 8. kl õpil Kadri Laurile ja Maria-Niina Voznjukile omaloomingu saatmise eest Raplamaa Sõnumitessse. Luuletused avaldatud 23. jaanuari ajalehes. Täname juhendajat õpetaja Marju Vahtrikut. 
 • Kiitus 7. kl õpil Alvar Kuusmale matemaatikaolümpiaadil osalemise eest. Täname juhendajat õpetaja Ülle Rahuoja.

Juhtimine   

 • Uurimistööde juhend kinnitatud. Avaldatud kooli kodulehel Avaleht/Dokumendid.
 • 6. märtsil toimub Rapla ÜGs gümnaasiumi koolieksami infopäev. Koolist võib osaleda kolm õpetajat, nimekiri täpsustamisel.
 • 28.01 - 01.02.2013 direktor S.Kautsaar puhkusel. Kohusetäitjad õppe- ja kasvatustöö alal õppealajuhataja P.Malva ja majanduse alal majandusjuhataja V.Tammik. 

Klassijuhatajad

 • Seoses viirushaiguste levikuga suunata õpilased enne sööki käsi pesema.   

Aineõpetajad    

 • Kursusehinded hiljemalt  31. jaanuariks kanda õpilaste matriklitesse. 
 • 9. kl õpilased valivad valikeksamid 1. veebruariks.
 • 9. kl õpilased külastavad Vilde muuseumi ja osalevad Meie Riik projektis kolmapäeval, 6. märtsil. 
 • 1. veebruaril on õpilased bioloogiaolümpiaadil. Nimekiri saadetud personali listi. 31. jaanuaril on lubatud õpilastel koolist puududa. 8. veebruaril toimub elektrooniline ühiskonnaõpetuse olümpiaad: kell 12.00 gümnasistid.  
 • Riigieksamimaterjalide tellimused esitada Ülle Rahuojale hiljemalt 8. veebruariks.
 • Arvutiklassi kasutamise vajadus märkida hommikul enne tunde kabineti 306 plaani: kuupäev+klass+õppeaine
 • Kirjalike tööde hinnetest teavitamine, järelvastamine ja järeltööde sooritamine: 

          II Hindamisest teavitamine 

          4. Hinnetest teavitatakse õpilast ja tema seaduslikku esindajat  e-koolis ja/või õpilaspäeviku 

          vahendusel. Õpilase hinded tuleb õpetaja poolt sisestada  e-koolis kolme  õppepäeva jooksul 

          alates töö toimumise päevast. Suuremahuliste tööde (kirjandid, referaadid, kontrolltööd jne.) 

          korral reeglina hiljemalt 7 õppepäeva jooksul alates töö toimumise päevast.

          III Teadmiste ja oskuste hindamise üldine korraldus

          5. Kirjalike tööde hinnetest teavitatakse õpilasi kuni 10 õppepäeva jooksul peale töö sooritamist

          26. Kui suulist vastust (esitust), kirjalikku või praktilist tööd, praktilist tegevust või selle tulemust on 

          hinnatud hindega „mitterahuldav“ või „nõrk“ või on hinne jäänud välja panemata, siis antakse 

          õpilasele võimalus järelvastamiseks või järeltöö sooritamiseks 10 õppepäeva alates hinde 

          teadasaamisest.

     Palume õpetajatel ja õpilastel tähtaegadest kinni pidada. 

Tugisüsteemid

 •  

Huvikool

 • Õpilaste viiulitunnid toimuvad esmaspäeviti ja reedeti.  

Huvitegevus 

 • Huvijuht töötab teisipäeviti, neljapäeviti ja reedeti.  
 • 29. jaanuaril lumelinna ja -kujude ehitamine. Teema "Issanda loomaaed on kirju". Tunnid 30 minutit. 1.-4. klass alustab kell 13.00, tee ja kringel kell 14.30; 5.-12. klass alustab kell 13.50, tee ja kringel kell 15.30. Üritus on klassidele kohustuslik! Klasside juures viibivad ka klassijuhatajad! NB: üritus toimub ainult piisava lume korral. Õpilastel palutakse kaasa võtta labidad, kühvlid, ämbrid - kõike, mida läheb ehitamiseks vaja!

          Tundide ajad:

          1. 9.05 - 9.20 (klj tund)

          2. 9.30 - 10.00

          3. 10.10 - 10.40

          I söögivahetund

          4. 11.00 - 11.30

          II söögivahetund

          5. 11.50 - 12.20

          6. 12.30 - 13.00

          7. 13.10 - 13.40   

 • 31. jaanuaril 6. ja 7. tunni ajal (13.45-15.25) StartIT - infotehnoloogia valdkonda, karjäärivõimalusi tutvustav üritus 8.-12. klassile. Ürituse alguses toimub vestlus, pärast mida jätkuvad aktiivsed töötoad. Üritus algab auditooriumis, töötubade ruumid selguvad samal päeval.
 • 8. veebruaril algusega kell 16.00 toimub rahvamajas Juuru Gümnaasiumi 5.-12. klassi MOESHOW, pärast mida jätkub disko. Moeshow teema on meedia ja muusika. Moeshowd korraldab 9. klass koostöös huvijuhiga. NB: lisabuss väljub kell 20.00. Lisainformatsioon huvitegevuse lehelt: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/tule-uudistama/61-moeshow 
 • 12. veebruaril vastlapäeva tähistamine Valgehobusemäel ja Pirgu terviseradadel. Väljasõit kooli juurest kell 10.30. Vastlapäeva tähistab korraga terve koolipere. 1.-3. klass lustib Pirgu terviseradadel; 4.-12. klass Valgehobusemäel. Lisainformatsioon huvitegevuse lehelt: http://www.juuru.edu.ee/jareltulija/index.php/tule-uudistama/62-vastlapaev
 • Uus koolikella meloodia on kasutusel alates 21. jaanuarist. Vastuse küsimusele, miks selline meloodia, leiab kooli kodulehelt www.juuru.edu.ee
 • Rohelised taarakogumiskastid asuvad uue maja fuajees ja vana maja garderoobi juures. Tegemist on üle-eestilise üldhariduskoolidele suunatud pandipakendite kogumiskampaaniaga (kestab 15. märtsini), mille eesmärgiks on suurendada koolipere keskkonnaalaseid teadmisi ja tutvustada õpilaste ja õpetajate vahetu kogemuse kaudu pakendite taaskasutusse suunamise tähtsust. Iga kampaaniaga liitunud kool saab kokku kogutud pandipakendite tagatisraha endale, kasutades seda koolile sporditarvete ostmisel. Täpsem info kooli kodulehel!

Infotehnoloogia

 • Siseministeeriumi vahendusel toodi koolile 15 arvutit ja kuvarit. IT-juht vaatab nende kasutusvõimaluse üle ja seejärel otsustatakse kasutuskoht. 

Majandustegevus

 • Remondimehega on tööleping lõpetatud.