Mis on õpilasesindus?

Viimati uuendatud Teisipäev, 04 Oktoober 2016

Õpilasesindus ehk ÕE on mitteformaalne kodanikualgatusel põhinev ühendus, mis annab teotahtelistele õpilastele õiguse esindada ja kaitsta õpilaskonda nii koolis kui ka kooliväliselt.

Õpilasesinduse esmaseks ja kõige tähtsamaks ülesandeks on koolipere õiguste ja huvide kaitsmine ning edendamine. ÕE esindab õpilaste arvamusi ning püüab igapäevast koolielu omanäolisemaks ja elavamaks muuta. Oluline on samuti õpilasesindajate aktiivne osavõtt nii kooli, omavalitsuse kui ka riigi tasandil toimuvatest hariduselu puudutavatest arenguprotsessidest.

 

ÕE kõige tähtsamateks ülesanneteks peaksid olema:

 • õpilaste esindamine, nende arvamuse edastamine;
 • õpilaste õiguste ja huvide kaitsmine;
 • õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonnavahelise diskussiooni arendamine, info vahendamine;
 • õpikeskkonna ja koolielu korraldamine ning arendamine;
 • vabatahtliku loome- ja isetegevuse innustamine;
 • õpilaste vaba aja sisustamisele kaasaaitamine;
 • õpimotivatsiooni tõstmine

 (väljavõte Õpilasesinduse aabitsast, Eesti Õpilasesinduste Liit, Tallinn, 2008)

Juuru Eduard Vilde Kooli Õppilasesinduse eesmärgid:

 • tõsta õpilaskonna vastutust kooli ees ja kaitsta õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
 • aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
 • järgida ja edendada kooli traditsioone;
 • aktiviseerida õpilaste tunni- ja koolivälist tegevust;
 • kujundada konkreetseid ja üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajate ja kooli juhtkonnaga;
 • aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
 • saada juhtimis- ja meeskonnatöö kogemusi.
(väljavõte Juuru Eduard Vilde Kooli Õpilasesinduse põhimäärusest)